ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบ (28/03/2564) 210 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ (28/03/2564) 145 ครั้ง
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ปรจำปีการศึกษา 2565 (28/03/2564) 185 ครั้ง
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (03/02/2564) 0 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันสามารถเข้าเรียนคอร์สออนไล์บนแพลตฟอร์ม Coursera (21/01/2564) 6 ครั้ง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (06/03/2563) 349 ครั้ง
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา (06/02/2563) 401 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (06/02/2563) 396 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมสู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (06/02/2563) 364 ครั้ง
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน (06/02/2563) 339 ครั้ง


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 7 ประจำปีพ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (28/03/2564) 166 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 (28/03/2564) 156 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ (28/03/2564) 143 ครั้ง
การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย (28/03/2564) 138 ครั้ง
RSU National and International Research Conference (06/02/2563) 388 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (06/02/2563) 386 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา (06/02/2563) 355 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศร์สาร (06/02/2563) 385 ครั้ง
การประชุมวิชาการนานาชาติ (06/02/2563) 405 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (06/02/2563) 308 ครั้ง