ผู้บริหาร
นายวศิน ภิรมย์
นายวศิน ภิรมย์
ประธานหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

เอกสารแนะนำการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรปี 2565 (08/02/2565) 380 ครั้ง
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ BLOCKCHAIN & CRYPTOCURRENCY ปฏิวัติโลกยุคดิจิตอล (03/03/2565) 156 ครั้ง
ทุนรัฐบาลจีน(ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา 2565/2566 (27/01/2565) 237 ครั้ง
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ของปีการศึกษา พ.ศ.2565 (27/01/2565) 172 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบ (08/02/2565) 593 ครั้ง
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ปรจำปีการศึกษา 2565 (28/03/2564) 496 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ (28/03/2564) 389 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันสามารถเข้าเรียนคอร์สออนไล์บนแพลตฟอร์ม Coursera (21/01/2564) 7 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (06/02/2563) 606 ครั้ง
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน (06/02/2563) 575 ครั้ง


เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 -2567 (01/06/2565) 93 ครั้ง
เชิญร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) Upskilling and Upscaling for Future Innovationing Higher Education Quality (01/06/2565) 75 ครั้ง
เชิญชวนส่งผลงานพัฒนาด้านการสอนใน Conference the professional teaching and student engagement in hight education Thailand (01/06/2565) 73 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 7 ประจำปีพ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (28/03/2564) 445 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 (28/03/2564) 390 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ (28/03/2564) 381 ครั้ง
การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย (28/03/2564) 374 ครั้ง
RSU National and International Research Conference (06/02/2563) 621 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (06/02/2563) 627 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา (06/02/2563) 575 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศร์สาร (06/02/2563) 649 ครั้ง
การประชุมวิชาการนานาชาติ (06/02/2563) 678 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (06/02/2563) 517 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้กองทุนพิเศาแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (01/06/2565) 74 ครั้ง