ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค CoVID-19 (ฉบับที่2) (18/03/2563) 169 ครั้ง
แนวทางการจัดการสอบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) (18/03/2563) 144 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี กับนศ.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ สอบผ่านชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น (18/03/2563) 167 ครั้ง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (06/03/2563) 150 ครั้ง
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (18/03/2563) 180 ครั้ง
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา (06/02/2563) 225 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (06/02/2563) 201 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมสู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (06/02/2563) 194 ครั้ง
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน (06/02/2563) 170 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (06/02/2563) 237 ครั้ง