สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ ยินดีต้อนรับ ติดต่อโทร 02-1049099 ต่อ 5000
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
ปฏิทินกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]
    ตุลาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
คุณทราบข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ จากสื่อใด
งานแนะแนว
ป้ายไวนิล หรือโปสเตอร์
เว็บไซต์สถาบัน
เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ
เว็บหรือสื่อออนไลน์อื่น
ติดต่อเองที่สถาบัน
คนรู้จักแนะนำ
อื่นๆ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้62คน
ผู้ชมเดือนนี้1187คน
ผู้ชมทั้งสิ้น168717คน
ปรับปรุงล่าสุด27 ส.ค. 2562

ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถานที่ตั้ง                      เลขที่ 833 อาคารพระประกอบกลกิจ ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330

หมายเลขติดต่อ              โทร.02-1049099 ต่อ 2100  โทรสาร.02-1049099 ต่อ 2030

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยย่อ)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2543 ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แบ่งเป็น

(1)  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

(2)  ภาควิชาศึกษาทั่วไป

(3)  ภาควิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา

 

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชาเคมีอุตสาหกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.2545 จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ส่วนภาควิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตต่อมารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ดังต่อไปนี้

(1)  สำนักงานอธิการบดี

(2)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3)  คณะวิศวกรรมศาสตร์

(4)  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

(5)  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกเป็น

 

(1) สำนักงานคณบดี

(2) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(4) สาขาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ที่มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย มาตรฐานคุณวุฒิ ตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา นั้นๆ คณะฯ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) เป็นหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) โดยสภาสถาบันอนุมัติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2555 ในคราวประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2555
 
Department of Software Engineering and Information System
Faculty of Science and Technology
833 Rama I Road, Wang Mai, Patumwan, Bangkok, 10330
TEL : +66 2104 9099 ext.5000