ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

ผศ.ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ
ผศ.ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
ประวัติการศึกษา


ความเชียวชาญ


ผลงานทางวิชาการ


ข้อมูลติดต่อ


อื่นๆ