ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร
นายวศิน ภิรมย์
นายวศิน ภิรมย์
อาจารย์และประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นายอิทธิศักดิ์ ศรีดำ
นายอิทธิศักดิ์ ศรีดำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ
ผศ.ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นายศักดา สาครตานันท์
นายศักดา สาครตานันท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นางสาวชฎาวรรณ อิทธิชัยเจริญ
นางสาวชฎาวรรณ อิทธิชัยเจริญ
เลขานุการหลักสูตร