ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “หุ่นยนต์สัญญาณบลูทูธ” ในการนำเสนอตัวอย่างผลงานนิทรรศการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


จากการที่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และได้ดำเนินโครงการ “หลักการหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาการคำนวณ” โดยมีคณะครูโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการฯ ผลงานจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวถูกนำมาทดลองสอนในรูปแบบของชมรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่สู่ผลงาน “หุ่นยนต์สัญญาณบลูทูธ”


จากการสังเกตพบว่า การนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นักเรียนสามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น และสื่อสารได้ดี โดยทางโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี มีแนวคิดที่จะประยุกต์นำสาระการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาบรรจุในหลักสูตรวิทยาการคำนวณในระยะต่อไป ซึ่งจะตอบโจทย์กับตัวชี้วัด ม. 4/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีวันที่/เวลา : 28/09/2563 16:02:34 น.
เข้าชม 64 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ