ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

บุคลากรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ เข้าร่วมการติดตามผลในโครงการการส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนพี่เลี้ยง)ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


วันที่/เวลา : 18/02/2563 10:58:29 น.
เข้าชม 362 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ