ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

บุคลากรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ เข้าร่วมการติดตามผลในโครงการการส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนพี่เลี้ยง) ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง จังหวัดนนทบุรี


วันที่/เวลา : 18/02/2563 10:58:01 น.
เข้าชม 325 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ